: 

LogowanieStart STRAŻAKÓW Kontrole w budynkach ZL IV

PDF Drukuj Email
Spis treści
Kontrole w budynkach ZL IV
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

„Ciekawostki prewencyjne – kontrole budynków ZL IV"


Panuje stwierdzenie wśród wielu specjalistów, zwłaszcza w branży przeciwpożarowej, iż nie można kontrolować budynków mieszkalnych klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Prawda czy mit? W swym artykule postaram się dowieść, iż w obliczu obowiązujących uregulowań prawnych organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej posiadają w powyższym zakresie większe możliwości i kompetencje, niż się potocznie wydaje.


Jednymi z ustawowych obowiązków jakie spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej to rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Realizacja powyższych założeń wykonywana jest w głównej mierze poprzez prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, które sięgają we wszystkie dziedziny gospodarki i życia. Na pytanie w jakich obiektach Państwowa Straż Pożarna nie może przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawczych najczęściej pada odpowiedź, iż są to: zaliczane do pierwszej grupy - budynki podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczna, obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, jak również zaliczane do drugiej grupy budynki mieszkalne.

 

 

Słuszności takiej odpowiedzi w stosunku do pierwszej grupy budynków można się dopatrywać w wewnętrznych uregulowaniach prawnych, każdej z powyższych instytucji gdzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej prowadzony jest wewnętrznie i przybiera formę samokontroli. Uznając natomiast budynki mieszkalne za obiekty, w których Państwowa Straż Pożarna nie może przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawczych pozostawilibyśmy je samym sobie, bez nadzoru mającego na celu zapewnienie w powyższej grupie bezpieczeństwa ich użytkownikom.

W związku z powyższym sprawdźmy, jakie dokładnie regulacje prawne zabraniają Państwowej Straży Pożarnej czynności kontrolnych w budynkach mieszkalnych. Takim zapisem jest art. 23 ust. 11 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [1] „Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną..." I co się okazuje, a to iż przepis mówi, że kontrolujący nie ma prawa wstępu do części mieszkalnej, co nie należy utożsamiać z pojęciem zakazu czynności kontrolnych, które z kolei jest sformułowaniem znacznie szerszym. Przypominam, iż czynności kontrolno-rozpoznawcze na podstawie w art. 23 ust. 3 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [1] przeprowadzane są między innymi w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Na podstawie tych zapisów Państwowa Straż Pożarna dokonuje kontroli dróg pożarowych i zaopatrzenia w wódę do zewnętrznego gaszenia pożarów, w tym również wobec budynków mieszkalnych, a także na podstawie tych zapisów ma prawo przeprowadzania czynności kontrolnych na etapie odbioru budynku związanych z jego oddaniem do użytkowania.
Poddając analizie powyższe zapisy prawa można wyciągnąć wniosek, iż osoby kontrolujące mogą przeprowadzać wszelkie czynności kontrolno-rozpoznawcze wobec budynków mieszkalnych pamiętając, iż nie mają prawa wstępu do części mieszkalnej. Skoro ustaliliśmy, iż można przeprowadzać kontrole w zakresie odbioru budynków, kontrole w zakresie spełnienia wymagań stawianych drogom pożarowym i zaopatrzeniu wodnym to znaczy, iż można również przeprowadzić ogólną kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na etapie dalszego użytkowania budynków mieszkalnych. W związku z powyższym powinniśmy sobie zadać pytanie czy możliwe jest przeprowadzenie powyższej kontroli bez prawa wstępu do części mieszkalnej. Rozpatrując wachlarz narzędzi jakie może wykorzystać kontrolujący podczas kontroli respektując zakaz wstępu do części mieszkalnej uważam, iż z powodzeniem można przeprowadzić takie czynności kontrolne.

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

DZIALANIA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 354348

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!