: 

LogowanieStart STRAŻAKÓW Kontrole w budynkach ZL IV - Strona 3

PDF Drukuj Email
Spis treści
Kontrole w budynkach ZL IV
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony


Jak widać przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [1] wcale nie zabraniają przeprowadzania czynności kontrolnych w budynkach mieszkalnych czyli ZL IV. Przepisy te zapewniają jedynie lokatorom prawo do zachowania pewnej intymności również wobec funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Niewątpliwie jest to specyficzna grupa obiektów, które wymagają specyficznego podejścia wobec czego chciałbym zwrócić również uwagę na możliwość wykorzystania w czynnościach kontrolnych narzędzi jakie zapewnia kodeks postępowania administracyjnego. Rozpoznanie zagrożenia nie zawsze musi wiązać się z wizją lokalną mieszkania, wszystko będzie zależało od zakresu sprawy jaką będziemy chcieli rozstrzygnąć. Pamiętajmy, iż w wielu przypadkach można skorzystać z zapisu art. 50 • 1 kodeksu postępowania administracyjnego [4] który mówi, iż organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
Kolejny mit jaki chciałbym obalić to stwierdzenie, że wobec budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie stawia się żadnych wymagań. Nic bardziej mylnego. Wymagania jakie stawiają zapisy prawa budowlanego [5] względem przeglądów technicznych budynków jak i instalacji użytkowej z nim związanych np. instalacja kominowa, gazowa, elektryczna, odgromowa odnoszą się do wszystkich budynków niezależnie czy są to budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego czy budynki mieszkalne, a tu z kolei nie ma znaczenia czy jest to budynek wielorodzinny czy jednorodzinny. Tematyka wymagań względem budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych była przedstawiana również w wcześniejszych numerach miesięcznika „Przegląd Pożarniczy" w cyklu artykułów Pana Pawła Rochala (nr 8/2009 i 11/2009). Przepisy prawa budowlanego czy warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie stanowią też jedynych aktów prawnych regulujących wymagania wobec budynków mieszkalnych w tym jednorodzinnych. Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [6]. Rozporządzenie to bardzo szczegółowo określa obowiązki znajdujące się po stronie właściciela jak i użytkownika lokalu, gdzie rozpatrując definicję lokalu zgodnie z • 3 pkt 1 niniejszego rozporządzenia pojęcie to spełnia również kryteria domu jednorodzinnego.
Uważam, iż w obliczu tak sformułowanych aktów prawa wydaje się zbyt mało trafne używanie stwierdzenia, iż strażacy nie mogą kontrolować budynków mieszkalnych. Mam nadzieję, że swym artykułem udało mi się wielu z czytelników przekonać do swej racji. Z chęcią wysłucham również innych opinii i spostrzeżeń w powyższym temacie.

Literatura:

[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
[2]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 nr 119 poz. 1116 z późn. zm.)
[3]. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
[4]. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
[5]. Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm).
[6]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr nr 74 poz. 836 z późn. zm.)

 

mł.kpt.mgr Arkadiusz Mocek
Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie
woj. wielkopolskie


Wolsztyn, dnia 20.03.2010 r. 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER-czad+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 354357

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!